【100+】 සුබ නව වසරක් 2019 මිත්රවරුනි සඳහා ධනාත්මක Quotes හා පැතුම් & පවුලේ 🔥 🎆

විසින් | දෙසැම්බර් 9, 2018
Happy New Year 2019 Positive Quotes 

මගේ නියමයි යහළුවෙකුට; විනෝදය සඳහා ඔබට ස්තුතියි, සමහර විට, නොදැක අපි මැරුනම. අපි ඒ සම්ප්රදාය ඇති බවත්, ඉදිරි වසර තුළ අපි දිගටම යමු.

 මේ අලුත් අවුරුද්ද මැයි 2019 සමෘද්ධිය අලුතින් සොයා ගෙන, ආදරය, සාමය, ඔබේ ජීවිතයේ සතුට හා සොම්නස, ඔබේ ආදරණීය. ඔබ කැමති සුබ නව වසරක්!

 සාර්ථකත්වය ආලෝකය මැයි & Achievement always shine on you the year & ever after Happy Brand New Year 2019

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

 “Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.”― Brad Paisley

Happy New Year Famous Quotes & කෙටි පණිවිඩ  👳 😊

Every New Year wishes I have ever made came true when I met you. Thank you, sweetheart. Happy New Year with love

Years come n go,but this year I specially wish Years come n go,but this year I specially wish 4 u a double dose of health n happiness topped with loads of good fortune. Have a gr8 year ahead! HAPPY NEW YEAR!!!! 👌😥

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

 For last year’s words belong to last year’s language And next year’s words await another voice. And to make an end is to make a beginning.

New Year’s Eve, where auld acquaintance be forgot. Unless, of course, those tests come back positive. 👿

Years come, and Years go, but our friendship has stood the test of time, wishing you the best in this upcoming year.

Read More Famous Quotes of New Year 2019 💘 🔜

සුභ නව වසරක් 2019 Motivational Quotes 👇👇👇 

“It Doesn’t Matter Where You Came From. All That Matters Is Where You Are Going.”

 “You Can Develop Any Habit Or Thought Or Behavior That You Consider Desirable Or Necessary.”

One resolution I have made, and try always to keep, is this: To rise above the little things.

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

I made no resolutions for the New Year. The habit of making plans, of criticizing, sanctioning and molding my life, is too much of a daily event for me.💆

An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

You have been tough on the rough year 2017 proved to be. Wishing you a smoother 2019. සුභ නව වසරක්! 💃

Happy New Year Wishes for Lover 💕

You filled up the chapters of life in 2017 with pages of love and hope you continue doing the same in 2019.

A wonderful start of another beautiful year would not have been possible with out your love and support. Thanks for always showering your care on me, my sweetheart. Happy New year. 

මම විසින් ගොස් වසර දී කළා වඩා අද ඔබට තවත් ආදරෙයි, නමුත් බොහෝ නැහැ මම ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ දී කැමැත්ත. සුභ නව වසරක් 2019!

ඔබ මට හැමදේම ලබා ඇත 2018 මට සතුටින් හිනා දකින්න මම දන්නේ 2019 මගේ පැත්තේ ඔබ සමඟ වඩා සුන්දර හා ප්රීතිමත් වනු ඇත.

There have quite a few times in 2018 when I gave you pain and made you sad because of my attitude. But I promise I will fill up 2019 with moments of happiness and pleasure.