【100 +】 ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2019 ಸ್ನೇಹಿತರು ಧನಾತ್ಮಕ ಗುಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನೇ & ಕುಟುಂಬ 🔥 🎆

ಮೂಲಕ | ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2018
Happy New Year 2019 Positive Quotes 

ನನ್ನ ನಾಡಿದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ; ಮೋಜಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಜುಗರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶ.

 ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೇ 2019 ಅಭ್ಯುದಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡು ತರಲು, ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ. ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಯಸುವ!

 ಮೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕಿನ & Achievement always shine on you the year & ever after Happy Brand New Year 2019

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

 “Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.”― Brad Paisley

Happy New Year Famous Quotes & ಎಸ್ಎಂಎಸ್  👳 😊

Every New Year wishes I have ever made came true when I met you. Thank you, sweetheart. Happy New Year with love

Years come n go,but this year I specially wish Years come n go,but this year I specially wish 4 u a double dose of health n happiness topped with loads of good fortune. Have a gr8 year ahead! HAPPY NEW YEAR!!!! 👌😥

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

 For last year’s words belong to last year’s language And next year’s words await another voice. And to make an end is to make a beginning.

New Year’s Eve, where auld acquaintance be forgot. Unless, of course, those tests come back positive. 👿

Years come, and Years go, but our friendship has stood the test of time, wishing you the best in this upcoming year.

Read More Famous Quotes of New Year 2019 💘 🔜

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ 2019 Motivational Quotes 👇👇👇 

“It Doesn’t Matter Where You Came From. All That Matters Is Where You Are Going.”

 “You Can Develop Any Habit Or Thought Or Behavior That You Consider Desirable Or Necessary.”

One resolution I have made, and try always to keep, is this: To rise above the little things.

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

I made no resolutions for the New Year. The habit of making plans, of criticizing, sanctioning and molding my life, is too much of a daily event for me.💆

An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

Happy New Year 2019 Positive Quotes 

You have been tough on the rough year 2017 proved to be. Wishing you a smoother 2019. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ! 💃

Happy New Year Wishes for Lover 💕

You filled up the chapters of life in 2017 with pages of love and hope you continue doing the same in 2019.

A wonderful start of another beautiful year would not have been possible with out your love and support. Thanks for always showering your care on me, my sweetheart. Happy New year. 

I love you more today than I did in the years gone by, but not as much as I will in the years ahead. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ 2019!

You have given me everything in 2018 to see me happy and smiling and I know 2019 will become more beautiful and joyous with you on my side.

There have quite a few times in 2018 when I gave you pain and made you sad because of my attitude. But I promise I will fill up 2019 with moments of happiness and pleasure.